โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 51
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 8 5 7 0 0 135
ร้อยละ 5.16 % 3.23 % 4.52 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 56
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 11 7 8 0 0 242
ร้อยละ 4.10 % 2.61 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 90.30 %

208 : 9 , 6 , 7 , 0 , 0 , 186...4.33 , 2.88 , 3.37 , 0.00 , 0.00 , 89.42 = 22 : 10.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70%

Powered By www.thaieducation.net