โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 53
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 8 5 13 0 0 132
ร้อยละ 5.06 % 3.16 % 8.23 % 0.00 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 50
ร้อยละ 4.62 % 1.54 % 16.92 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 13 8 24 0 0 235
ร้อยละ 4.64 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %

215 : 10 , 7 , 13 , 0 , 0 , 185...4.65 , 3.26 , 6.05 , 0.00 , 0.00 , 86.05 = 30 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07%

Powered By www.thaieducation.net