โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 7 3 17 0 0 129
ร้อยละ 4.49 % 1.92 % 10.90 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 53
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 11 5 22 0 0 236
ร้อยละ 4.01 % 1.82 % 8.03 % 0.00 % 0.00 % 86.13 %

212 : 7 , 5 , 17 , 0 , 0 , 183...3.30 , 2.36 , 8.02 , 0.00 , 0.00 , 86.32 = 29 : 13.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net