โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 98.28 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 9 0 0 2 0 138
ร้อยละ 6.04 % 0.00 % 0.00 % 1.34 % 0.00 % 92.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 59
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 10 0 9 2 0 254
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 3.27 % 0.73 % 0.00 % 92.36 %

207 : 9 , 0 , 1 , 2 , 0 , 195...4.35 , 0.00 , 0.48 , 0.97 , 0.00 , 94.20 = 12 : 5.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64%

Powered By www.thaieducation.net