โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 55
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 94.83 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 12 8 17 0 0 112
ร้อยละ 8.05 % 5.37 % 11.41 % 0.00 % 0.00 % 75.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 56
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 15 10 27 0 0 223
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 9.82 % 0.00 % 0.00 % 81.09 %

207 : 13 , 8 , 19 , 0 , 0 , 167...6.28 , 3.86 , 9.18 , 0.00 , 0.00 , 80.68 = 40 : 19.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91%

Powered By www.thaieducation.net