โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 58
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 95.08 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 12 8 17 0 0 114
ร้อยละ 7.95 % 5.30 % 11.26 % 0.00 % 0.00 % 75.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 57
ร้อยละ 2.90 % 2.90 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 15 10 27 0 0 229
ร้อยละ 5.34 % 3.56 % 9.61 % 0.00 % 0.00 % 81.49 %

212 : 13 , 8 , 19 , 0 , 0 , 172...6.13 , 3.77 , 8.96 , 0.00 , 0.00 , 81.13 = 40 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.51%

Powered By www.thaieducation.net