โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 98.39 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 1 1 8 6 8 128
ร้อยละ 0.66 % 0.66 % 5.26 % 3.95 % 5.26 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 8 2 6 8 8 36
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 8.82 % 11.76 % 11.76 % 52.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 9 3 15 14 16 225
ร้อยละ 3.19 % 1.06 % 5.32 % 4.96 % 5.67 % 79.79 %

214 : 1 , 1 , 9 , 6 , 8 , 189...0.47 , 0.47 , 4.21 , 2.80 , 3.74 , 88.32 = 25 : 11.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21%

Powered By www.thaieducation.net