โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 9
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 12.50 % 6.25 % 6.25 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 13 25 6 12 42
ร้อยละ 6.67 % 12.38 % 23.81 % 5.71 % 11.43 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 5 3 5 1 3 23
ร้อยละ 12.50 % 7.50 % 12.50 % 2.50 % 7.50 % 57.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 14 17 32 8 16 74
ร้อยละ 8.70 % 10.56 % 19.88 % 4.97 % 9.94 % 45.96 %

121 : 9 , 14 , 27 , 7 , 13 , 51...7.44 , 11.57 , 22.31 , 5.79 , 10.74 , 42.15 = 70 : 57.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.04%

Powered By www.thaieducation.net