โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 1 1 5 1 0
ร้อยละ 33.33 % 8.33 % 8.33 % 41.67 % 8.33 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 11 19 13 18 43
ร้อยละ 1.89 % 10.38 % 17.92 % 12.26 % 16.98 % 40.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 2 6 4 5 28
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 12.77 % 8.51 % 10.64 % 59.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 8 14 26 22 24 71
ร้อยละ 4.85 % 8.48 % 15.76 % 13.33 % 14.55 % 43.03 %

118 : 6 , 12 , 20 , 18 , 19 , 43...5.08 , 10.17 , 16.95 , 15.25 , 16.10 , 36.44 = 75 : 63.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 56.97%

Powered By www.thaieducation.net