โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 3
ร้อยละ 27.27 % 18.18 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 10 20 13 9 0 52
ร้อยละ 9.62 % 19.23 % 12.50 % 8.65 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 6 5 12 3 0 35
ร้อยละ 9.84 % 8.20 % 19.67 % 4.92 % 0.00 % 57.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 19 27 27 13 0 90
ร้อยละ 10.80 % 15.34 % 15.34 % 7.39 % 0.00 % 51.14 %

115 : 13 , 22 , 15 , 10 , 0 , 55...11.30 , 19.13 , 13.04 , 8.70 , 0.00 , 47.83 = 60 : 52.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86%

Powered By www.thaieducation.net