โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 3
ร้อยละ 27.27 % 18.18 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 11 20 17 9 0 47
ร้อยละ 10.58 % 19.23 % 16.35 % 8.65 % 0.00 % 45.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 7 5 15 3 0 31
ร้อยละ 11.48 % 8.20 % 24.59 % 4.92 % 0.00 % 50.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 21 27 34 13 0 81
ร้อยละ 11.93 % 15.34 % 19.32 % 7.39 % 0.00 % 46.02 %

115 : 14 , 22 , 19 , 10 , 0 , 50...12.17 , 19.13 , 16.52 , 8.70 , 0.00 , 43.48 = 65 : 56.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 53.98%

Powered By www.thaieducation.net