โรงเรียนวัดมะปรางงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 7
ร้อยละ 31.58 % 0.00 % 31.58 % 0.00 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 11 0 16 0 0 163
ร้อยละ 5.79 % 0.00 % 8.42 % 0.00 % 0.00 % 85.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 17 0 22 0 0 170
ร้อยละ 8.13 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 81.34 %

209 : 17 , 0 , 22 , 0 , 0 , 170...8.13 , 0.00 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 81.34 = 39 : 18.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66%

Powered By www.thaieducation.net