โรงเรียนวัดมะปรางงาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 10
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 9 9 16 9 16 133
ร้อยละ 4.69 % 4.69 % 8.33 % 4.69 % 8.33 % 69.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 11 10 16 10 17 143
ร้อยละ 5.31 % 4.83 % 7.73 % 4.83 % 8.21 % 69.08 %

207 : 11 , 10 , 16 , 10 , 17 , 143...5.31 , 4.83 , 7.73 , 4.83 , 8.21 , 69.08 = 64 : 30.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.92%

Powered By www.thaieducation.net