โรงเรียนบ้านโคกยาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 7 6 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 53.85 % 46.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 11 8 13 11 7 11
ร้อยละ 18.03 % 13.11 % 21.31 % 18.03 % 11.48 % 18.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 11 15 19 11 7 11
ร้อยละ 14.86 % 20.27 % 25.68 % 14.86 % 9.46 % 14.86 %

74 : 11 , 15 , 19 , 11 , 7 , 11...14.86 , 20.27 , 25.68 , 14.86 , 9.46 , 14.86 = 63 : 85.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 85.14%

Powered By www.thaieducation.net