โรงเรียนบ้านโคกยาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 3 5 18 0 0 32
ร้อยละ 5.17 % 8.62 % 31.03 % 0.00 % 0.00 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 4 7 19 0 0 40
ร้อยละ 5.71 % 10.00 % 27.14 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %

70 : 4 , 7 , 19 , 0 , 0 , 40...5.71 , 10.00 , 27.14 , 0.00 , 0.00 , 57.14 = 30 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net