โรงเรียนวัดหาดสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 11
ร้อยละ 11.76 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 8 19 0 1 96
ร้อยละ 5.34 % 6.11 % 14.50 % 0.00 % 0.76 % 73.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 9 11 19 1 1 107
ร้อยละ 6.08 % 7.43 % 12.84 % 0.68 % 0.68 % 72.30 %

148 : 9 , 11 , 19 , 1 , 1 , 107...6.08 , 7.43 , 12.84 , 0.68 , 0.68 , 72.30 = 41 : 27.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70%

Powered By www.thaieducation.net