โรงเรียนวัดหาดสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 3 0 1 0 11
ร้อยละ 11.76 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 8 8 20 0 1 94
ร้อยละ 6.11 % 6.11 % 15.27 % 0.00 % 0.76 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 11 20 1 1 105
ร้อยละ 6.76 % 7.43 % 13.51 % 0.68 % 0.68 % 70.95 %

148 : 10 , 11 , 20 , 1 , 1 , 105...6.76 , 7.43 , 13.51 , 0.68 , 0.68 , 70.95 = 43 : 29.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05%

Powered By www.thaieducation.net