โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 2 2 5 2 0 65
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 6.58 % 2.63 % 0.00 % 85.53 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 7 4 76 1 0 174
ร้อยละ 2.67 % 1.53 % 29.01 % 0.38 % 0.00 % 66.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 9 6 81 3 0 239
ร้อยละ 2.66 % 1.78 % 23.96 % 0.89 % 0.00 % 70.71 %

338 : 9 , 6 , 81 , 3 , 0 , 239...2.66 , 1.78 , 23.96 , 0.89 , 0.00 , 70.71 = 99 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29%

Powered By www.thaieducation.net