โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 1 4 2 0 69
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 5.19 % 2.60 % 0.00 % 89.61 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 4 2 44 5 0 204
ร้อยละ 1.54 % 0.77 % 16.99 % 1.93 % 0.00 % 78.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 5 3 48 7 0 273
ร้อยละ 1.49 % 0.89 % 14.29 % 2.08 % 0.00 % 81.25 %

336 : 5 , 3 , 48 , 7 , 0 , 273...1.49 , 0.89 , 14.29 , 2.08 , 0.00 , 81.25 = 63 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net