โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 47
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 23 0 52 0 0 167
ร้อยละ 9.50 % 0.00 % 21.49 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 26 3 56 0 0 214
ร้อยละ 8.70 % 1.00 % 18.73 % 0.00 % 0.00 % 71.57 %

299 : 26 , 3 , 56 , 0 , 0 , 214...8.70 , 1.00 , 18.73 , 0.00 , 0.00 , 71.57 = 85 : 28.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43%

Powered By www.thaieducation.net