โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 46
ร้อยละ 5.36 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 23 0 50 0 0 171
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 20.49 % 0.00 % 0.00 % 70.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 26 3 54 0 0 217
ร้อยละ 8.67 % 1.00 % 18.00 % 0.00 % 0.00 % 72.33 %

300 : 26 , 3 , 54 , 0 , 0 , 217...8.67 , 1.00 , 18.00 , 0.00 , 0.00 , 72.33 = 83 : 27.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67%

Powered By www.thaieducation.net