โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 9 6 2 5 0 34
ร้อยละ 16.07 % 10.71 % 3.57 % 8.93 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 13 15 13 5 2 196
ร้อยละ 5.33 % 6.15 % 5.33 % 2.05 % 0.82 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 22 21 15 10 2 230
ร้อยละ 7.33 % 7.00 % 5.00 % 3.33 % 0.67 % 76.67 %

300 : 22 , 21 , 15 , 10 , 2 , 230...7.33 , 7.00 , 5.00 , 3.33 , 0.67 , 76.67 = 70 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net