โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 9 6 2 5 0 33
ร้อยละ 16.36 % 10.91 % 3.64 % 9.09 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 13 15 13 5 2 195
ร้อยละ 5.35 % 6.17 % 5.35 % 2.06 % 0.82 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 22 21 15 10 2 228
ร้อยละ 7.38 % 7.05 % 5.03 % 3.36 % 0.67 % 76.51 %

298 : 22 , 21 , 15 , 10 , 2 , 228...7.38 , 7.05 , 5.03 , 3.36 , 0.67 , 76.51 = 70 : 23.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.49%

Powered By www.thaieducation.net