โรงเรียนวัดควนยูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 22
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 1 0 3 0 3 39
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 6.52 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 0 3 61
ร้อยละ 6.76 % 2.70 % 4.05 % 0.00 % 4.05 % 82.43 %

74 : 5 , 2 , 3 , 0 , 3 , 61...6.76 , 2.70 , 4.05 , 0.00 , 4.05 , 82.43 = 13 : 17.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57%

Powered By www.thaieducation.net