โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 27
ร้อยละ 11.43 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 3 25 0 0 105
ร้อยละ 2.21 % 2.21 % 18.38 % 0.00 % 0.00 % 77.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 8 0 1 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 2.94 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 7 5 35 0 1 157
ร้อยละ 3.41 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 0.49 % 76.59 %

171 : 7 , 5 , 27 , 0 , 0 , 132...4.09 , 2.92 , 15.79 , 0.00 , 0.00 , 77.19 = 39 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41%

Powered By www.thaieducation.net