โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 29
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 4 25 0 0 104
ร้อยละ 2.21 % 2.94 % 18.38 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 4 7 36 0 0 158
ร้อยละ 1.95 % 3.41 % 17.56 % 0.00 % 0.00 % 77.07 %

171 : 4 , 6 , 28 , 0 , 0 , 133...2.34 , 3.51 , 16.37 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 38 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93%

Powered By www.thaieducation.net