โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 1 3 1 0 27
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 2 3 25 0 0 106
ร้อยละ 1.47 % 2.21 % 18.38 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 8 0 1 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.86 % 0.00 % 2.86 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 6 4 36 1 1 159
ร้อยละ 2.90 % 1.93 % 17.39 % 0.48 % 0.48 % 76.81 %

172 : 6 , 4 , 28 , 1 , 0 , 133...3.49 , 2.33 , 16.28 , 0.58 , 0.00 , 77.33 = 39 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19%

Powered By www.thaieducation.net