โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 3 3 0 0 29
ร้อยละ 12.50 % 7.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 1 2 24 0 1 107
ร้อยละ 0.74 % 1.48 % 17.78 % 0.00 % 0.74 % 79.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 8 0 1 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 2.94 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 6 5 35 0 2 161
ร้อยละ 2.87 % 2.39 % 16.75 % 0.00 % 0.96 % 77.03 %

175 : 6 , 5 , 27 , 0 , 1 , 136...3.43 , 2.86 , 15.43 , 0.00 , 0.57 , 77.71 = 39 : 22.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97%

Powered By www.thaieducation.net