โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 30
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 4 2 23 0 0 108
ร้อยละ 2.92 % 1.46 % 16.79 % 0.00 % 0.00 % 78.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 6 4 31 0 0 167
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 14.90 % 0.00 % 0.00 % 80.29 %

173 : 6 , 4 , 25 , 0 , 0 , 138...3.47 , 2.31 , 14.45 , 0.00 , 0.00 , 79.77 = 35 : 20.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.71%

Powered By www.thaieducation.net