โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 4 2 26 0 0 105
ร้อยละ 2.92 % 1.46 % 18.98 % 0.00 % 0.00 % 76.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 6 4 34 0 0 163
ร้อยละ 2.90 % 1.93 % 16.43 % 0.00 % 0.00 % 78.74 %

172 : 6 , 4 , 27 , 0 , 0 , 135...3.49 , 2.33 , 15.70 , 0.00 , 0.00 , 78.49 = 37 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26%

Powered By www.thaieducation.net