โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 30
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 1 4 22 0 0 117
ร้อยละ 0.69 % 2.78 % 15.28 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 4 6 28 0 0 182
ร้อยละ 1.82 % 2.73 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 82.73 %

180 : 4 , 6 , 23 , 0 , 0 , 147...2.22 , 3.33 , 12.78 , 0.00 , 0.00 , 81.67 = 33 : 18.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27%

Powered By www.thaieducation.net