โรงเรียนบ้านโคกมะขาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 17
ร้อยละ 8.70 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 10 21 32 0 0 130
ร้อยละ 5.18 % 10.88 % 16.58 % 0.00 % 0.00 % 67.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 12 24 33 0 0 147
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 15.28 % 0.00 % 0.00 % 68.06 %

216 : 12 , 24 , 33 , 0 , 0 , 147...5.56 , 11.11 , 15.28 , 0.00 , 0.00 , 68.06 = 69 : 31.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94%

Powered By www.thaieducation.net