โรงเรียนบ้านโคกมะขาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 16
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 0 0 18 5 0 170
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.33 % 2.59 % 0.00 % 88.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 2 1 20 5 0 186
ร้อยละ 0.93 % 0.47 % 9.35 % 2.34 % 0.00 % 86.92 %

214 : 2 , 1 , 20 , 5 , 0 , 186...0.93 , 0.47 , 9.35 , 2.34 , 0.00 , 86.92 = 28 : 13.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08%

Powered By www.thaieducation.net