โรงเรียนบ้านโคกมะขาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 15
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 5 3 15 0 0 170
ร้อยละ 2.59 % 1.55 % 7.77 % 0.00 % 0.00 % 88.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 8 4 17 0 0 185
ร้อยละ 3.74 % 1.87 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 86.45 %

214 : 8 , 4 , 17 , 0 , 0 , 185...3.74 , 1.87 , 7.94 , 0.00 , 0.00 , 86.45 = 29 : 13.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55%

Powered By www.thaieducation.net