โรงเรียนบ้านนาเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 3 2 2 1 54
ร้อยละ 3.13 % 4.69 % 3.13 % 3.13 % 1.56 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 5 2 6 2 2 235
ร้อยละ 1.98 % 0.79 % 2.38 % 0.79 % 0.79 % 93.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 7 5 8 4 3 289
ร้อยละ 2.22 % 1.58 % 2.53 % 1.27 % 0.95 % 91.46 %

316 : 7 , 5 , 8 , 4 , 3 , 289...2.22 , 1.58 , 2.53 , 1.27 , 0.95 , 91.46 = 27 : 8.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54%

Powered By www.thaieducation.net