โรงเรียนบ้านนาเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 3 1 3 1 51
ร้อยละ 7.81 % 4.69 % 1.56 % 4.69 % 1.56 % 79.69 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 6 2 7 2 1 234
ร้อยละ 2.38 % 0.79 % 2.78 % 0.79 % 0.40 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 11 5 8 5 2 285
ร้อยละ 3.48 % 1.58 % 2.53 % 1.58 % 0.63 % 90.19 %

316 : 11 , 5 , 8 , 5 , 2 , 285...3.48 , 1.58 , 2.53 , 1.58 , 0.63 , 90.19 = 31 : 9.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81%

Powered By www.thaieducation.net