โรงเรียนวัดโคกเมรุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 4 0 1 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 4.35 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 0 8 4 0 25
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 21.05 % 10.53 % 0.00 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 1 0 12 4 1 43
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 19.67 % 6.56 % 1.64 % 70.49 %

61 : 1 , 0 , 12 , 4 , 1 , 43...1.64 , 0.00 , 19.67 , 6.56 , 1.64 , 70.49 = 18 : 29.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51%

Powered By www.thaieducation.net