โรงเรียนฉวาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 2 1 18
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 3.57 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 3 5 25 2 9 79
ร้อยละ 2.44 % 4.07 % 20.33 % 1.63 % 7.32 % 64.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 5 8 27 4 10 97
ร้อยละ 3.31 % 5.30 % 17.88 % 2.65 % 6.62 % 64.24 %

151 : 5 , 8 , 27 , 4 , 10 , 97...3.31 , 5.30 , 17.88 , 2.65 , 6.62 , 64.24 = 54 : 35.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.76%

Powered By www.thaieducation.net