โรงเรียนฉวาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 3 3 2 2 13
ร้อยละ 17.86 % 10.71 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 3 7 28 2 9 74
ร้อยละ 2.44 % 5.69 % 22.76 % 1.63 % 7.32 % 60.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 8 10 31 4 11 87
ร้อยละ 5.30 % 6.62 % 20.53 % 2.65 % 7.28 % 57.62 %

151 : 8 , 10 , 31 , 4 , 11 , 87...5.30 , 6.62 , 20.53 , 2.65 , 7.28 , 57.62 = 64 : 42.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38%

Powered By www.thaieducation.net