โรงเรียนวัดควนสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 37
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 14 1 6 0 0 101
ร้อยละ 11.48 % 0.82 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 82.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 18 1 9 0 0 138
ร้อยละ 10.84 % 0.60 % 5.42 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %

166 : 18 , 1 , 9 , 0 , 0 , 138...10.84 , 0.60 , 5.42 , 0.00 , 0.00 , 83.13 = 28 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net