โรงเรียนวัดควนสูง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 111
ร้อยละ 2.46 % 0.82 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 90.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 4 1 10 0 0 151
ร้อยละ 2.41 % 0.60 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 90.96 %

166 : 4 , 1 , 10 , 0 , 0 , 151...2.41 , 0.60 , 6.02 , 0.00 , 0.00 , 90.96 = 15 : 9.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04%

Powered By www.thaieducation.net