โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 7 0 27 3 1 86
ร้อยละ 5.65 % 0.00 % 21.77 % 2.42 % 0.81 % 69.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 9 0 15 0 1 26
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 1.96 % 50.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 19 1 45 3 2 139
ร้อยละ 9.09 % 0.48 % 21.53 % 1.44 % 0.96 % 66.51 %

158 : 10 , 1 , 30 , 3 , 1 , 113...6.33 , 0.63 , 18.99 , 1.90 , 0.63 , 71.52 = 45 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.49%

Powered By www.thaieducation.net