โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 31
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 2 2 34 0 0 87
ร้อยละ 1.60 % 1.60 % 27.20 % 0.00 % 0.00 % 69.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 5 2 40 0 0 168
ร้อยละ 2.33 % 0.93 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 78.14 %

165 : 5 , 2 , 40 , 0 , 0 , 118...3.03 , 1.21 , 24.24 , 0.00 , 0.00 , 71.52 = 47 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86%

Powered By www.thaieducation.net