โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 3 20 -1 5 7
ร้อยละ 0.00 % 8.82 % 58.82 % -2.94 % 14.71 % 20.59 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 12 36 5 2 74
ร้อยละ 1.53 % 9.16 % 27.48 % 3.82 % 1.53 % 56.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 1 14 1 0 38
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 25.93 % 1.85 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 2 16 70 5 7 119
ร้อยละ 0.91 % 7.31 % 31.96 % 2.28 % 3.20 % 54.34 %

165 : 2 , 15 , 56 , 4 , 7 , 81...1.21 , 9.09 , 33.94 , 2.42 , 4.24 , 49.09 = 84 : 50.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 45.66%

Powered By www.thaieducation.net