โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 12 2 0 18
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 36.36 % 6.06 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 2 11 4 8 102
ร้อยละ 3.05 % 1.53 % 8.40 % 3.05 % 6.11 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 14 1 1 25
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 32.56 % 2.33 % 2.33 % 58.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 5 4 37 7 9 145
ร้อยละ 2.42 % 1.93 % 17.87 % 3.38 % 4.35 % 70.05 %

164 : 4 , 3 , 23 , 6 , 8 , 120...2.44 , 1.83 , 14.02 , 3.66 , 4.88 , 73.17 = 44 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95%

Powered By www.thaieducation.net