โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 4 12 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 12.12 % 36.36 % 0.00 % 0.00 % 51.52 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 10 34 4 1 80
ร้อยละ 1.53 % 7.63 % 25.95 % 3.05 % 0.76 % 61.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 1 14 1 0 27
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 32.56 % 2.33 % 0.00 % 62.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 2 15 60 5 1 124
ร้อยละ 0.97 % 7.25 % 28.99 % 2.42 % 0.48 % 59.90 %

164 : 2 , 14 , 46 , 4 , 1 , 97...1.22 , 8.54 , 28.05 , 2.44 , 0.61 , 59.15 = 67 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10%

Powered By www.thaieducation.net