โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 4 14 4 0 7
ร้อยละ 3.33 % 13.33 % 46.67 % 13.33 % 0.00 % 23.33 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 10 55 2 0 63
ร้อยละ 1.52 % 7.58 % 41.67 % 1.52 % 0.00 % 47.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 5 2 0 45
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 9.26 % 3.70 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 5 14 74 8 0 115
ร้อยละ 2.31 % 6.48 % 34.26 % 3.70 % 0.00 % 53.24 %

162 : 3 , 14 , 69 , 6 , 0 , 70...1.85 , 8.64 , 42.59 , 3.70 , 0.00 , 43.21 = 92 : 56.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76%

Powered By www.thaieducation.net