โรงเรียนวัดกะเปียด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 99
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 0.94 % 0.94 % 0.94 % 93.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 3 3 132
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 2.04 % 2.04 % 2.04 % 89.80 %

114 : 5 , 0 , 2 , 2 , 2 , 103...4.39 , 0.00 , 1.75 , 1.75 , 1.75 , 90.35 = 11 : 9.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20%

Powered By www.thaieducation.net