โรงเรียนวัดกะเปียด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 9
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 0 2 4 2 85
ร้อยละ 4.12 % 0.00 % 2.06 % 4.12 % 2.06 % 87.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 6 0 4 6 4 123
ร้อยละ 4.20 % 0.00 % 2.80 % 4.20 % 2.80 % 86.01 %

110 : 5 , 0 , 3 , 5 , 3 , 94...4.55 , 0.00 , 2.73 , 4.55 , 2.73 , 85.45 = 16 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99%

Powered By www.thaieducation.net