โรงเรียนวัดกะเปียด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 1 0 5 1 5 94
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 4.72 % 0.94 % 4.72 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 1 1 4 26
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 12.12 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 3 10 131
ร้อยละ 1.95 % 0.00 % 4.55 % 1.95 % 6.49 % 85.06 %

121 : 2 , 0 , 6 , 2 , 6 , 105...1.65 , 0.00 , 4.96 , 1.65 , 4.96 , 86.78 = 16 : 13.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94%

Powered By www.thaieducation.net